S vedením projektů má náš tým bohaté zkušenosti
Rádi vám poradíme s tím vaším

Projekty:

logo-czpl-eu

 

 

 

Název projektu: PŘESHRANIČNÍ MĚSTO DĚTÍ, reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093
Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2020
Hlavní partner projektu: Sudecka Izba Przemyslowo – Handlowa w Swidnicy
Partner projektu : Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Celkové náklady projektu partnera: 130.975,- EUR (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Aktivity projektu
Realizace Přeshraničního města dětí v České republice a výjezd do Města dětí v Polsku

Cíle projektu

 • projekt zaměřený na děti a jejich rodiče z obou stran hranice. Mladí účastníci projektu poznávají pracovní, společenský a občanský život dospělých.
 • spolupracují všichni účastníci společenského, kulturního, hospodářského života a veřejné správy obou zemí – rodiny a jejich děti, místní samosprávy, nestátní organizace, soukromí podnikatelé a veřejné instituce, jako základní školy, sociální organizace, střediska kultury, složky záchranného systému apod.
 • příprava dětí na dospělý život a představení povolání a pracovních příležitostí na obou stranách hranice, jako základ k rozšíření projevů mobility mladé generace
 • Prezentace a praktické procvičení různých povolání, vštípení úcty k práci u účastníků, motivace k určitému povolání od dětství
 • vedení k finanční gramotnosti, vědomí hodnoty práce a peněz, spoření a plánování výdajů

Podrobné informace na www.ceskemestodeti.cz

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje je partnerem projektu:

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020
Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj. I-KAP I je zaměřen na realizaci zastřešujících aktivit, které podpoří intervence naplánované v dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK I.


 

KHK3

logo-czpl-eu 

Název projektu:  Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071
Realizace projektu: od 1.1.2017 do 31.12.2018

Celkové náklady projektu partnera: 89.389,60 EUR (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce za účelem socio-ekonomického rozvoje česko-polského příhraničí. Předpokládá se vytvoření sítě spolupráce na bázi 5 přeshraničních pracovních skupin: pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie, pro regionální produkty, pro podnikání, pro regionální rozvoj a cestovní ruch, pro pracovní mobilitu. Tato inovativní struktura umožní rozvíjení přeshraničních kontaktů a řešení problémů vyskytujících se v příhraničním území.

Krajská hospodářská komora KHK má v rámci projektu koordinuje pracovní skupinu pro pracovní mobilitu v česko-polském příhraničí.

Hlavním výstupem skupiny bude vydání Příručky o zaměstnanosti. Bude obsahovat popis podmínek v oblasti zaměstnávání v Polsku a ČR.  V rámci skupiny bude také zpracována a průběžně aktualizována elektronická databáze zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání.  Činnost skupiny umožní zvýšit intenzitu česko-polské spolupráce v oblasti mobility zaměstnanců.

Realizace projektu:
Projektové aktivity zintenzívnily spolupráci za účelem socio-ekonomického rozvoje česko-polského příhraničí. Byla vytvořena síť spolupráce hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí, a to na základě pěti tematických přeshraničních pracovních skupin pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v cz-pl příhraničí, pro regionální produkty v cz-pl příhraničí, pro podnikání v cz-pl příhraničí, pro regionální rozvoj a cestovní ruch, pro mobilitu zaměstnanců v cz-pl příhraničí. Na činnosti pracovních skupin se podíleli všichni projektoví partneři a také veškeré subjekty na obou stranách hranice, které se přímo zajímají o danou problematiku, např. hospodářské komory, klastry, úřady práce, samosprávy, podniky, veškeré občanské iniciativy apod. Činnost pracovních skupin se týkala např. setkání v rámci pracovních skupin (včetně jednou za rok dvoudenní jednání dané pracovní skupiny, kdy jsou k účasti zváni zástupci polských a českých socio-hospodářských institucí), organizace socio-ekonomických akcí (kooperační burzy, výstavy, diskusní fóra, tematické workshopy, studijní cesty atd.). Účast na pracovních burzách a zpracování databáze podniků hledajících zaměstnance, osob hledajících zaměstnaní, informační služby v oblasti hospodářské kooperace a přeshraničního trhu práce a zpracování odborných informačních balíčků o podnikání, odvětvových katalogů, v ČR a Polsku. Partneři projektu se učili češtinu a polštinu. Partneři společné realizovali propagační a informační aktivity a zajišťují udržitelnost projektu, např. aktualizují webové stránky www.podnikanivpolsku.cz, účastní se akcí partnerů.

Partneři projektu:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Krkonoše – svazek měst a obcí
Krkonošská agentura pro regionální rozvoj
Hospodářská komora Slask
Sudetská průmyslová a obchodní komora ve Swidnici

Informační soubory /  Pakiety informacyjne:

„PODMÍNKY PODNIKÁNÍ, DANĚ, POJIŠTĚNÍ A PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU A ČESKU V ROCE 2017”.

„PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PODATKI, UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY W POLSCE I REPUBLICE CZESKIEJ W 2017 ROKU”Ke stažení / Do pobrania:

Katalog výrobců nábytku:

Nabídka od Opolské hospodářské komory.

 • Nabídka zveřejnění v polsko – českém katalogu výrobců nábytku a dřevěných oken.
 • Plocha k dispozici je formát A5.
 • Potřebné údaje: 80 – 100 znaků včetně mezer ve formátu Word.
 • 2x fotografie v kvalitě 300 dpi, název a logo firmy.
 • Podklady je potřebné dodat do 23.03.2018. Prodlouženo do 04.04.2018!!!
 • Zveřejnění v katalogu je BEZPLATNÉ.
 • Katalog bude distribuován na veletrhu nábytku MOBITEX v Brně v dubnu 2018.

Kontaktní osoba pro ČR:
František Molík
Mobil: +420 725 016 695 | E-mail: molik@komora-khk.cz

Izba Gospodarcza “Śląsk”/ Hospodářská komora “Slezsko”
45-310 Opole, ul. Ozimska 184

Tel. +48 77 453 84 83, kom. 604 568 038 | e-mail: a.kotulska@igsilesia.pl
www.igsilesia.pl

 

V Hradci Králové 01.03.2018

Obsluha projektu – personel projektu: Petra Matějíčková, František Molík

 


logo-czpl-eu

KHK3 Talenty pro firmy
Název projektu: Talenty pro firmy v česko – polském příhraničí
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000387
Realizace projektu: od 1.12.2016 do 30.11.2017

Cílem projektu na navázání a posílení spolupráce, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zvyšování zájmu mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese. Vzájemné poznání zaměstnavatelů a škol na obou stranách hranice, zlepšení propagace a medializace oborů technického směru, zvýšení image těchto oborů a  přilákání nadaných žáků. Dalším z cílů je posílení dlouhodobé kampaně podpory technických oborů na krajské úrovni, vzájemné představení spolupráce základních škol se středními školami a zaměstnavatelskou sférou. Jedním z hlavních záměrů je ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku. Nedílnou součástí je ukázka mezigenerační spolupráce při řešení zadaných úkolů, zapojí se žáci základních škol, středních škol i dospělá populace – zaměstnanci regionálních firem.

Hlavními aktivitami projektu budou soutěže v sestavování polytechnické stavebnice a dny techniky. Soutěž v sestavování polytechnické stavebnice: na každé straně hranice se uskuteční oblastní kolo. Soutěžit bude 3-5 národních týmů a jako host se zúčastní jeden tým z druhé strany. Týmy jsou smíšené 8-mi členné složené ze tří žáků ZŠ, tří studentů SŠ, zástupce firmy a pedagogického pracovníka. V daném časovém limitu týmy postaví a zprovozní dle zadání nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice. Disciplíny jsou vyhodnocovány mezinárodní porotou hodnotitelů na základě předem přesně popsaných kritérií. Vybrané disciplíny si může vyzkoušet i nesoutěžní veřejnost, členové poroty, pracovníci úřadů práce, kariéroví poradci a ostatní hosté. Porotou určený počet týmů postoupí do mezinárodního kola, které se poté uskuteční na české straně hranice. Druhou aktivitou projektu jsou Dny techniky v ČR i PL. Ve vyhrazeném dni se žáci zúčastní prohlídky firmy, která bude spojena s řešením jednoduchého technického problému zadaného firmou. Akce bude zároveň setkáním všech partnerů, vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů určeným k vzájemné výměně informací, případně vzájemným návštěvám a poznání.

Partneři projektu:

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Město Kudowa-Zdroj


 

logo-czpl-eu

volbapovolani Volba povolání (2009 – 2012)

Projekt zaměřený na zvyšování podílu technických profesí na trhu práce. Cílovou skupinou tohoto projektu byli žáci základních a studenti středních škol v Královéhradeckém kraji. Cílem bylo výrazné posílení zájmu a motivace žáků a studentů o technicky orientované obory a zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol v Královéhradeckém kraji na trhu práce.

KHK3 KHK Doprava (2010 – 2013)

Celý název projektu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů služeb v oblasti dopravy zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace a adaptability. Cílem projektu bylo proškolení 3 324 osob v průběhu 3 let. Podpořeno bylo celkem 7 organizací: BusLine, ČSAD Svitavy, INEX Spedition, CK-KO Tour, PAP Trutnov, DÍTĚ SPEDITION, AUDIS BUS s.r.o.

nahled-292-logo_web CZEPLINN (2008 – 2012)

Projekt Česko-polského inovačního portálu si kladl za cíl vytvořit komunikační platformu zaměřenou na zvýšení informovanosti o inovačním prostředí v příhraničních regionech, Královéhradeckém a Jeleniogórsko-wałbrzyském. Produktem projektu je interaktivní webový portál založený na bázi přeshraniční spolupráce v oblasti inovačních aktivit a transferu technologií.

Více o projektu: http://www.czeplinn.eu/

KIS

KIS (2011 – 2014)

Projekt Královéhradecké inovační sítě si kladl za cíl podpořit spolupráci mezi institucemi terciárního vzdělávání, pracovišť výzkumu a vývoje, podnikatelským a veřejným sektorem prostřednictvím stáží a odborných praxí. Propojení akademické a aplikační sféry doplnilo vytvoření komunikační platformy, realizace vzdělávacích aktivit a příprava technologicky orientovaných klastrů.

KHK3 Podpora rozvoje regionálních firem na česko-polském příhraničí (2013 – 2015)

Hlavním cílem projektu je součinnost partnerů a dalších organizací k podpoře podnikatelů a k zvýšení obchodní výměny mezi státy. Je to v souladu se státní hospodářskou politikou obou zemí. Zaměřili jsme se na prezentaci investičních příležitostí, prezentace legislativy, zákonů, aby podnikatelé měli dostatek informací při podnikání v partnerské zemi. Další oblastí podpory je pomoc regionálním podnikatelům, živnostníkům a jejich prezentace v zahraničí.

Více o projektu: www.podnikanivpolsku.cz

KHK3 Vytvoření Kontaktních center Česko – Polské hospodářské spolupráce (2009 – 2012)

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit síť pracovišť systematicky se zabývajících hospodářskou spoluprací mezi českými a polskými podnikatelskými subjekty v příhraničních regionech. Zajistit standardizaci jejich činnosti. Vytvořit prostředí a nástroj pro zkvalitnění jejich práce. Integrovat je s cílem trvalé, pravidelné spolupráce a koordinace jejich činnosti.

Více o projektu: www.podnikanivpolsku.cz

KHK3 10 lekcí techniky (2009 – 2012)

Projekt zaměřený na výrazné posílení zájmů a motivace žáků a studentů o technicky orientované obory. Mezi projektové aktivity patřilo založení 150 kroužků mladých techniků pro ZŠ realizovaných v dílnách SŠ a SOU a celkové posílení spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem. Studenti se také účastnili mnoha exkurzí a absolvovali praxe u zaměstnavatelů. Byla vytvořena komplexní nabídka vzdělávání učitelů odborných předmětů, členěná podle odvětví a oborů. Realizováno bylo 320 stáží učitelů technicky zaměřených SŠ A SOU u zaměstnavatelů s finančním zajištěním. V neposlední řadě patřila mezi cíle projektu popularizace technických oborů pomocí médií, výstav, besed a dnů otevřených dveří, podpora soutěží, spolupráce s podnikateli a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje.

Více o projektu: www.10lekcitechniky.webnode.cz

KHK3 Česko-polské Podnikatelské listy (2010 – 2013)

Hlavním cílem projektu bylo především výrazné zlepšení informovanosti o podnikatelském prostředí v česko-polském pohraničí a vytvoření sítě médií a žurnalistů více a objektivně informovaných např. o rozvoji inovačního potenciálu, o spolupráci s vysokými školami, podpoře transferu technologií, zvýšení informovanosti o činnosti hospodářských komor, o projektech zaměřených na česko-polskou spolupráci apod. V rámci tohoto projektu vycházel během tří let čtvrtletník Česko-polské podnikatelské listy Polsko-czeski biuletyn przedsiebiorcy, ve kterém jsou dvojjazyčně informace z podnikatelského prostředí na obou stranách hranice.
Vedoucí partner: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Partner projektu: Sudecká průmyslovo-obchodní komora Svidnice, Polsko