Zásady ochrany osobních údajů

v rámci Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme informace o tom, jak Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (dále jen „KHK KHK“) získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to při poskytování služeb pro podnikatele v oblasti podpory podnikání, poskytování informačního servisu, organizaci vzdělávacích aktivit a odběratelsko-dodavatelských vtahů. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s účinností od 25. 05. 2018 zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení EU“.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s naší činností, pro kterou byla KHK KHK zřízena.

V případě potřeby budou tyto Zásady aktualizovány a zveřejněny na webu www. komora-khk.cz.

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. KHK KHK má přijata interní pravidla, která určují oprávnění k přístupu k osobním údajům a rozsah jejich zpracování.

Správce osobních údajů

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, se sídlem: Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové,  IČO: 25948890, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9526 (dále jen „KHK KHK“)

Kontaktní osoba: Andrea Ziklová, e-mail: ziklova@komora-khk.cz, tel.: 495 217 329

KHK KHK nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů, ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně.  Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Zpracovávané osobní údaje, účel a důvod jejich zpracování

1.     Služby pro podnikatele

1.1. Informační servis

Účel zpracování:
Informování o legislativních změnách, oslovování s nabídkou vzdělávacích aktivit, akcí a služeb KHK KHK.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje (jméno, příjmení, pracovní zařazení), kontaktní údaje (e-mailová adresa, případně telefon).

Doba zpracování a archivace:
5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat jiným subjektům. Mohou být pouze na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

1.2. Vzdělávací akce

Účel zpracování:
Organizační zajištění seminářů, workshopů, kulatých stolů včetně případné fakturace účastnického poplatku.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje (jméno, příjmení, pracovní zařazení, podpis), kontaktní údaje (e-mailová adresa, případně telefon), případně DIČ (v případě OSVČ, který je plátcem DPH). Dále pak obrazové zachycení průběhu akce, které může zaznamenat vzdáleně i její účastníky.

Právní titul:
Udělený souhlas, zákonná povinnost (v případě akcí realizovaných z dotací).

Doba zpracování a archivace:
5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat jiným subjektům. Mohou být pouze na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

2.     Aktivity propojující školy a zaměstnavatele

2.1. Prezentace středních škol a zaměstnavatelů

Účel zpracování:
Organizační zajištění Prezentací středních škol a zaměstnavatelů v Královéhradeckém kraji, uzavření smlouvy o zajištění výstavní plochy mezi KHK KHK a vystavovatelem.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje zástupce vystavovatele (jméno, příjmení, pracovní zařazení, podpis), kontaktní údaje zástupce vystavovatele (e-mailová adresa, případně telefon), případně DIČ (v případě OSVČ, který je plátcem DPH). Dále pak obrazové zachycení průběhu akce, které může zaznamenat vzdáleně i její účastníky.

Právní titul:
Smluvní povinnost.

Doba zpracování a archivace:
5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
V rámci uvedeného zpracování mohou být Vaše údaje předány pouze naší externí účetní firmě. Dále mohou být pouze na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

2.2. Přeshraniční město dětí

Účel zpracování:
Organizační zajištění příměstských táborů v ČR a tábora na území Polské republiky.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje rodičů (jméno, příjmení, kontaktní údaje rodičů (e-mailová adresa, telefon), Identifikační údaje účastnících se dětí (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo cestovního dokladu), obrazové zachycení průběhu akce, které může zaznamenat vzdáleně i její účastníky.

Právní titul:
Udělený souhlas, zákonná povinnost (realizováno v rámci projektu financovaného z EU).

Doba zpracování a archivace:
Po dobu realizace projektu a jeho udržitelnosti.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
V rámci uvedeného zpracování se osobní údaje budou předávat spolupracujícím subjektům v projektu – místně příslušné Domy dětí a mládeže a mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům kontroly projektu dále pak soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

2.3. Talenty pro firmy

Účel zpracování:
Organizační zajištění 5 okresních a jednoho krajského kola soutěže.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje a kontaktní údaje vyučujících zapojených středních a základních škol a představitelů zapojených zaměstnavatelů v rozsahu: jméno, příjmení, pracovní zařazení, e-mailová adresa, telefon) Dále pak identifikační údaje zapojených dětí ze středních a základních škol v rozsahu jméno a příjmení a také obrazové zachycení průběhu akce, které může zaznamenat vzdáleně i její účastníky.

Právní titul:
Udělený souhlas a zákonná povinnost (akce podporována z dotace Královéhradeckého kraje).

Doba zpracování a archivace:
5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat jiným subjektům. Mohou být pouze na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
  • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
  • opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
  • výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
  • omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
  • výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
  • podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
  • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci s KHK KHK ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

  • Elektronicky na adrese: ziklova@komora-khk.cz
  • Písemně na adrese: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

Související dokumenty